برچسب: محیط زیست و تهویه

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

محیط زیست و تهویه (environment and ventilation)

محیط زیست و تهویه (environment and ventilation) یکی از بزرگ ترین چالش های مهندسی ساختمان ها، مدیریت محیط و شرایط با توجه به عوامل بسیاری