برچسب: زراعت و دامپروری

اسفند ۰۳, ۱۳۹۹

زراعت و دامپروری مبتنی بر اینترنت اشیا (iot based agriculture and animal husbandry)

زراعت و دامپروری مبتنی بر اینترنت اشیا (iot based agriculture and animal husbandry) امروزه با گسترش جمعیت جهان و نیاز به تامین غذا برای انبوه