برچسب: اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا

اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IOB)

اتصال بدن انسان به اینترنت اشیا (IoB) هنگامی که اینترنت اشیا human به بدن انسان متصل می گردد ، می توان آن را اینترنت اجسام